2-3- تایید نصب پایتون

این بخش نحوه چک کردن نسخه و مسیر فایل اجرایی پایتون را نشان می‌دهد.

به کمک دو دستور زیر می‌توان مسیر جاری دستورات python و python3 را چک کرد (به شکل 3-3 نگاه کنید).

$ which python

$ which python3

شکل ‏3‑3: مسیر قرارگیری مفسر پایتون

اگر می‌خواهید مسیر قرارگیری فایل‌های باینری، منابع و اسناد پایتون را ببینید، از دستور زیر استفاده کنید (به شکل 3-4 نگاه کنید).

$ whereis python

$ whereis python3.5

شکل ‏3‑4: مسیر قرارگیری مفسر، منابع، و اسناد پایتون