2-1- معرفی مفسر پایتون

بیایید برنامه‌نویسی با پایتون در لینوکس اوبونتو را شروع کنیم. مانند کامپایلر GNU C/C++، مفسر پایتون در اوبونتو از پیش نصب شده است. دستور نشان داده شده در شکل 3-1 نسخه پیشفرض مفسر پایتون را در خروجی چاپ می‌کند

$ python

شکل ‏3‑1: مفسر پایتون در ترمینال

نسخه پایتون پیشفرض 2.7.12 است. فهرستی از نسخه‌های پایتون نصب شده را می‌توانید پس از نوشتن دستور Python با دوبار فشار دادن کلید Tab دریافت کنید. فهرستی از نسخه‌های پایتون موجود در اوبونتو در شکل 3-2 نشان داده شده است.

شکل ‏3‑2: فهرستی از نسخه‌های مختلف پایتون نصب شده در اوبونتو

در اینجا فهرستی از دستورات پایتون برای دو نسخه مختلف پایتون یعنی 2.7.12 و 3.5.2 را مشاهده می‌کنید. دستورات python، python2 و python2.7 نسخه 2.7.12 را اجرا کرده و مابقی دستورات نسخه 3.5.2 را اجرا می‌کنند. دستورات python3m و python3.5m نسخه‌هایی با قابلیت pymalloc هستند که در تخصیص حافظه از تخصیص حافظه پیش فرض malloc کارایی بهتری دارند[2].

[2] www.python.org/dev/peps/pep-3149/#proposal