2-3- تایید نصب

پس از نصب بسته قبلی، می‌توانید با دستورات زیر صحت نصب را بررسی کنید.

$  whereis gcc

$ whereis g++

این دستورات مسیر دستور gcc/g++ و صفحه دستورالعمل آن را نشان می‌دهد.

دستورات زیر کامپایلری از GCC که قصد استفاده از آن را داریم نمایش می‌دهند. همچنین مسیر دستور را نیز نمایش می‌دهد.

$ which gcc

$ which g++