4-2- ایجاد یک فایل CMake

رویکردی دیگر برای ساخت پروژه C++ ابزارCMake[40]  است. CMake مخفف cross-platform makefile یا پلتفرم متقابل  makefile است. CMake ابزاری متن‌باز برای ساخت، تست و بسته­بندی نرم‌افزار در پلتفرم سیستم‌عامل‌های مختلف است.

با استفاده از دستور زیر CMakeرا نصب کنید

$ sudo apt-get install cmake

پس از نصب، فهرست 2-12 را با عنوان CMakeLists.txt ذخیره کنید.

فهرست 2-12 فایل CMakeLists.txt

cmake_minimum_required(VERSION 3.0)

set(CMAKE_BUILD_TYPE Release)

set(CMAKE_CXX_FLAGS “${CMAKE_CXX_FLAGS} -std=c++14”)

project(main)

add_executable(

main

add.cpp

main.cpp

)

این کد خود مفسر خود است. این کد اساسا پرچم­های[41] C++ را تنظیم کرده و یک فایل اجرایی با نام main از کدهای منبع add.cpp و main.cpp ایجاد می‌کند. در وب[42] فهرستی از دستورات CMake برای مطالعه بیشتر موجود است.

پس از ذخیره دستورات قبلی به عنوان CMakeLists.txt، باید پوشه­ای برای ساختن پروژه ایجاد کنیم. می‌توانید هر نامی‌برای این پوشه انتخاب کنید. در اینجا، از build برای آن پوشه استفاده می‌کنیم.

$ mkdir build

پس از ساخت پوشه، به پوشه build بروید و ترمینال را از آنجا باز کرده و دستور زیر را از مسیر پوشه build اجرا کنید.

$ cmake ..

این فرمان CMakeLists.txt را در مسیر پروژه تجزیه می‌کند. دستور cmake می‌تواند CMakeLists.txt را به یک فایل make تبدیل کند، و ما می‌توانیم makefile را پس از آن ایجاد کنیم. اساسا، آن را به طور خودکار فرآیند ساخت فایل‌های خطی لینوکس را آسان می‌کند.

اگر بعد از اجرای دستور cmake .. همه چیز موفق باشد، باید پیام شکل 2-29 نشان داده شود.

شکل ‏2‑29: خروجی دستور cmake

پس از این، می‌توانید پروژه را با وارد کردن دستور make ($ make) انجام دهید.

اگر موفق شدید می‌توانید پروژه اجرایی ($. / main) را اجرا کنید. شکل 2-30 خروجی دستور make و اجرایی را نشان می‌دهد.

شکل ‏2‑30: خروجی دستور make و اجرایی

[40] www.cmake.org

[41] flags

[42] www.cmake.org/documentation/