3-3- تنظیمگر دسترسی به کلاس[19]

در داخل کلاس کلمه­ای کلیدی به‌نام public: می‌بینید که یک تنظیمگر دسترسی است. شکل 2-19 قطعه کد حاوی تنظیمگر دسترسی را نشان می‌دهد که در لیست 2-1 استفاده شد.

شکل ‏2‑19: کاربرد کلمه کلیدی public

این ویژگی مخفیگر داده[20] نیز نامیده می‌شود. با تنظیم کردن تنظیمگر دسترسی، می‌توانیم استفاده از توابع تعریف شده داخل کلاس را محدود کنیم. سه نوع  سطح دسترسی در کلاس وجود دارد.

  • عمومی[21]: در یک برنامه می‌توان به یک عضو عمومی‌از هر نقطه خارج از کلاس دسترسی پیدا کرد. می‌توان مستقیما بدون حتی نوشتن توابع به متغیر عمومی‌دسترسی داشت.
  • خصوصی[22]: متغیرها یا توابع خارج از کلاس قابل دسترسی و حتی مشاهده نیستند. تنها توابع دوست و کلاس میتوانند به اعضای خصوصی دسترسی پیدا کنند.
  • محافظت شده[23]: سطح دسترسی بسیار شبیه به اعضای خصوصی است، با این تفاوت که بچه کلاس[24] می‌تواند به اعضا دسترسی پیدا کند. مفاهیم بچه کلاس/ کلاس مشتق شده در بخش آینده بحث می‌شوند.

تنظیمگرهای دسترسی به گروهبندی متغیرهای که میخواهید قابل مشاهده یا مخفی باشند، کمک می‌کنند.

[19] Class Access Modifier

[20] Data hiding

[21] public

[22] private

[23] protected

[24] Child class