3-6- فضای­­نام در C++

مفهوم فضای­نام پیش از این با کد Hello World توضیح داده شد. در این بخش، نحوه ایجاد، موارد استفاده و نحوه دسترسی به یک فضای­نام را یاد می‌گیرید. در فهرست 2-5 نمونه­ای از ایجاد و کاربرد دو فضای­نام آورده شده است.

فهرست 2-5. کد نمونه برای فضای­نام C++

#include <iostream>

using namespace std;

namespace robot {

void process(void)

{

cout<<“Processing by Robot”<<endl;

}

}

namespace machine {

void process(void)

{

cout<<“Processing by Machine”<<endl;

}

}

int main()

{

robot::process();

machine::process();

}

برای ایجاد یک فضای­نام، از کلید واژه namespace استفاده کرده که در ادامه آن نام فضای­نام می‌آید. در فهرست 2-5، دو فضای نام ایجاد کردیم. اگر به کد بنگرید، می‌بینید که تابعی مشابه در هر فضای نام تعریف شده است. فضاهای­نامی‌برای گروه بندی مجموعه‌ایاز توابع یا کلاس‌هایی که کارهای منحصر به فردی انجام می‌دهند استفاده می‌شود. به اعضای داخل فضای نامی‌با استفاده از نام فضای نامی‌بعلاوه عملگر :: بعلاوه نام تابع می‌توان دسترسی یافت. در این کد، دو توابع به‌نام ربات و ماشین از داخل فضای­نامی‌فراخوانده می‌شوند.

شکل 2-25 خروجی کد فهرست 2-5 که با عنوان namespace.cpp ذخیره شده را نشان می‌دهد.

شکل ‏2‑25: خروجی کد فضای نامی

برای کسب اطلاعات اضافه درباره فضای­نامی ‌می‌توانید به وب[31] مراجعه کنید

[31] www.tutorialspoint.com/cplusplus/cpp_exceptions_handling.htm