3-8- کتابخانه‌های استاندارد الگو در C++

اگر می‌خواهید با ساختارهای داده مانند فهرست­ها[34]، پشته­ها[35]، آرایه‌ها[36] و غیره کار کنید، بهتر است نگاهی به کتابخانه استاندارد قالب یا STL[37] بیاندازید. STL اجرای الگوریتم‌های استاندارد مختلف در علوم رایانه ای، مانند مرتب سازی و جستجو و همچنین ساختار داده‌ها مانند بردارها، فهرست‌ها و درخواست‌ها را پشتیبانی می‌کند. STL یک مفهوم پیشرفته C++ است. برای اطلاعات بیشتر بهتر است به وب[38] مراجعه کنید.

[34] lists

[35] stacks

[36] arrays

[37] Standard Template Library

[38] www.geeksforgeeks.org/the-c-standard-template-library-stl/