3-2- کلاس‌ها و اشیای C++

این بخش نحوه خواندن/نوشتن در ساختارها و کلاس‌ها را توضیح می‌دهد. شکل 2-16 خطوط کد را نشان می‌دهد که کاری انجام می‌دهند.

شکل ‏2‑16: ایجاد نمونه ی ساختار و کلاس

همانند نمونه ساختار، می‌توانیم نمونه‌ایاز کلاس را ایجاد کنیم که آنرا شیء می‌نامیم.

بیایید به Robot_Class robot_2 نگاه کنیم؛ در اینجا robot_2 یک شی است درحالیکه robot_1 نمونه‌ایاز ساختار است. با استفاده از این نمونه یا شی، می‌توانیم به هر متغیر و تابعی دسترسی داشته باشیم. از اپراتور نقطه (.) برای دسترسی به هر متغیرهای کلاس و ساختار استفاده می‌کنیم.

اگر از نشانگرهای ساختار یا کلاس استفاده می‌کنید، باید از عملگر -> برای دسترسی به هر متغیر استفاده کنید. فهرست 2-2 مثالی در این زمینه است.

فهرست 2-2. ایجاد یک شی C++ و دسترسی به شی­ء با مرجع دهی به آن

Robot_Class *robot_3;

robot_3 = new Robot_Class;

robot_3->id = 4;

robot_3->robot_name = “Industrial Robot”;

اپراتور new برای شی C++ حافظه‌ایجدید اختصاص می‌دهد.

به توابع و تمام مقادیر داخل کلاس با استفاده از اپراتور . می‌توانیم دسترسی داشته باشیم. شکل 2-17 نحوه انجام این کار را نشان می‌دهد.

شکل ‏2‑17: چاپ مقادیر و توابع بازگشتی

کد را با عنوان class_struct.cpp ذخیره کرده و آن را با استفاده از دستور زیر کامپایل می‌کنیم.

$ g++ class_struct.cpp -o class_struct

$ . /class_struct

شکل 2-18 خروجی کد را نشان می‌دهد.

شکل ‏2‑18: خروجی برنامه

برای اطلاعات بیشتر می‌توانید به وب[18] مراجعه کنید

[18] www.tutorialspoint.com/cplusplus/cpp_classes_objects.htm