2-2- برنامه‌نویسی ربات قبل و بعد از رآس

اکنون که پروژه رآس آغاز شد، اجازه دهید به تغییرات در جامعه برنامه‌نویسی رباتیک نگاهی بیاندازیم.