2-1- معادله رآس

پروژه رآس همانطور که در شکل 4-2 نشان داده شده با یک تک معادله قابل تعریف است.

شکل ‏4‑2: معادله رآس

plumbing همان رابط انتقال پیام است.

رآس دارای قابلیت‌های بسیار دیگری است که در بخش‌های آینده مورد بررسی قرار می­گیرند.