4- شروع کار با دستورات شل

کار با ابزارهای گرافیکی در اوبونتو بسیار آسان است، اما اگر بخواهید کارهای حرفه‌ای در لینوکس انجام دهید، نیاز به یادگیری رابط خط‌فرمان اوبونتو (CLI[35]) دارید. ابزار خط‌فرمان سریعتر بوده و اغلب برای خطایابی سیستم استفاده می‌شود. رابط خط‌فرمان در لینوکس مشابه خط‌فرمان DOS در سیستم‌عامل ویندوز است.

ما عمدتا از رآس در خط‌فرمان استفاده می‌کنیم. دانستن دستورات ترمینال لینوکس پیش شرط کار با رآس است.

رابط خط‌فرمان اوبونتو در ابزاری به‌نام Terminal وجود دارد. برای پیدا کردن برنامه ترمینال از جستجوی دش اوبونتو استفاده کنید ( به شکل 1-31 نگاه کنید).

شکل ‏1‑31: جستجوی برنامه ترمینال

روی Terminal کلیک کنید تا برنامه همانطور که در شکل 1-32 نشان داده شده باز شود.

شکل ‏1‑32: ترمینال اوبونتو

[35] command-line interface