4-1- دستورات پوسته ترمینال

در این بخش دستورات پوسته مفیدی برای کار با ربات‌ها و رآس را در ادامه مرور می‌کنیم:

4-1-1- man : صفحات دستورالعمل برای دستورات پوسته

دستور man مخفف manual است. این دستور دستورالعمل استفاده از هر دستور را نشان می‌کند.

الگو : man <shell command>

مثال : man ls

در این مثال دستورالعمل استفاده از دستور ls درخواست می‌شود. شکل 1-33 خروجی man ls را نشان می‌دهد.

شکل ‏1‑33: صفحه دستورالعمل استفاده از دستور ls

4-1-2- ls : فهرست محتویات پوشه

دستور ls فهرستی از محتویات فایل‌ها و پوشه‌های مسیر جاری را نمایش می‌کند.

شکل ‏1‑34: لیستی از فایل‌های مسیر جاری

4-1-3- cd : تغییر مسیر

دستور cd مسیر را از یک پوشه به پوشه دیگر تغییر می‌دهد (به شکل 1-35 نگاه کنید).

الگو : cd <Directory_path>

مثال : cd Desktop

شکل ‏1‑35: تغییر مسیر

4-1-4- pwd : مسیر جاری ترمینال

دستور pwd مسیر جاری ترمینال را نشان می‌دهد که برای گرفتن مسیر مطلق مفید است.

الگو : pwd

شکل ‏1‑36: دستور گرفتن مسیر جاری

4-1-5- mkdir : ایجاد پوشه

دستور mkdir یک پوشه خالی ایجاد می‌کند. پوشه در ویندوز folder و در لینوکس directory نامیده می‌شود.

الگو : mkdir <folder_name>

مثال : mkdir robot

شکل 1-37 چگونگی ایجاد یک پوشه جدید را نشان می‌دهد.

شکل ‏1‑37: خلق یک پوشه جدید

4-1-6- rm : پاک کردن فایل

دستور rm یک فایل را پاک می‌کند.

الگو : rm <file_path>

مثال : rm test.txt

در شکل 1-38 یک مثال نشان داده شده است. فایل‌های پوشه قبل و بعد از حذف فهرست شده اند.

شکل ‏1‑38: پاک کردن یک فایل

برای پاک کردن یک پوشه با تمامی‌محتویات آن از دستور زیر استفاده کنید.

$ rm -r <folder_name>

برای حذف یک فایل در سیستم فایل ریشه (/)، قبل از دستور rm از sudo استفاده کنید.

$ sudo rm <file_name>

4-1-7- rmdir : حذف کردن یک پوشه

دستور rmdir یک پوشه خالی را حذف می‌کند. قبل از استفاده از این دستور باید فایلهای داخل آن را حذف کرده باشید.

الگو : rmdir <folder_name>

مثال : rmdir robot

شکل 1-39 نمونه‌ای از این دستور را نشان می‌دهد.

شکل ‏1‑39: پاک کردن یک پوشه خالی

4-1-8- mv : انتقال یک فایل از مکانی به مکان دیگر

دستور mv فایل را از یک مکان به مکان دیگر منتقل می‌کند و سپس نام فایل را تغییر می‌دهد.

الگو: mv source_file destination/destination_file

مثال : mv test.txt test_2.txt

در شکل 1-40، test.txt با نام دیگری (یعنی test_2.txt) در همان پوشه منتقل می‌شود. در اینجا فایل با تغییر نام آن منتقل شده است.

شکل ‏1‑40: انتقال یک فایل

4-1-9- cp : کپی یک فایل از مسیری به مسیر دیگر

دستور cp فایل‌ها را از یک مکان به مکان دیگر کپی می‌کند.

الگو: cp source_file destination_folder/destination_file

مثال : cp test.txt test_2.txt

شکل 1-41 مثال فوق را نشان می‌دهد.

شکل ‏1‑41: کپی کردن یک فایل

4-1-10- dmesg : نمایش پیام هسته

دستور dmesg برای خطایابی سیستم بسیار مفید است. این دستور لاگ‌های هسته[36] را نمایش می‌دهد (به شکل 1-42 نگاه کنید). به کمک این لاگ‌ها، می‌توانید مشکل را برطرف کنید.

کاربرد : dmesg

شکل ‏1‑42: بررسی لاگ‌های هسته

4-1-11- lspci : فهرست دستگاه‌های PCI در سیستم

دستور lspci نیز برای خطایابی رایانه استفاده می‌شود. این دستور فهرست دستگاه‌های رایانه PCI را نشان می­دهد (به شکل 1-43 نگاه کنید).

الگو: lspci

شکل ‏1‑43: فهرست کردن دستگاه‌های PCI

4-1-12- lsusb : لیست دستگاه‌های USB در سیستم

دستور lsusb تمام دستگاه‌های USB را لیست می‌کند (به شکل 1-44 نگاه کنید).

الگو: lsusb

شکل ‏1‑44: فهرست کردن دستگاه‌های USB

4-1-13- sudo : اجرای یک دستور در حالت ادمینیستریتور

دستور sudo یکی از مهمترین دستورات است که به طور مرتب از آن استفاده می‌کنیم. این فرمان، دستورات را با سطح دسترسی مدیر سیستم اجرا می‌کند (به شکل 1-45 نگاه کنید). همچنین با استفاده از این دستور می‌توانیم به طور کامل به حالت ریشه (مدیر سیستم) منتقل شویم.

الگو: sudo <parameter> <command>

مثال : sudo -i

با دستور فوق به حالت ریشه منتقل می‌شویم.

شکل ‏1‑45: منتقل شدن به حالت ادمینستریتور

شکل 1-46 نتایج اجرای دستور در حالت ریشه را نشان می‌دهد.

شکل ‏1‑46: اجرای یک دستور با سطح دسترسی مدیر سیستم

4-1-14- ps : فهرستی از فرآیندهای در حال اجرا

دستور ps فهرستی از فرآیندهای در حال اجرا در سیستم تان را ارائه می‌کند.

الگو: ps <command arguments>

مثال : ps –A

وقتی دستور ps را اجرا میکنیم، لیستی از فرآیندهای در حال اجرا در ترمینال جاری فهرست می‌شوند. اگر ps -A را اجرا کنیم، فهرست تمام فرآیندهای در حال اجرا در سیستم ارائه می‌شوند. نتایج هر دو در شکل 1-47 نشان داده شده است. PID شناسه فرآیند است که فرآیند در حال اجرا را مشخص می‌کند. TTY نوع ترمینال است.

شکل ‏1‑47: فهرست کردن فرآیندهای در حال اجرا روی سیستم

4-1-15- kill : کشتن یک فرآیند

برای پایان دادن به فرآیند در حال اجرا در سیستم، از دستور kill استفاده کنید.

الگو: kill <PID>

Usage: kill 2573

برای کشتن یک فرآیند، باید PID فرآیند را مشخص کرده و آن را در دستور به کار ببریم. نتایج دستور فوق در شکل 1-48 نشان داده شده است.

شکل ‏1‑48: کشتن یک فرآیند

4-1-16- apt-get : نصب یک بسته در اوبونتو

دستور apt-get هنگام کار با اوبونتو و رآس بسیار مهم و مفید است. این دستور یک بسته اوبونتو که در مخازن[37] اوبونتو یا در سیستم محلی وجود دارد را نصب می‌کند. این بسته‌ها، بسته‌های دبیان نامیده می‌شوند و دارای پسوند .deb هستند. نصب یک بسته نیاز به سطح دسترسی ریشه دارد، بنابراین باید از sudo قبل از دستور استفاده کنیم. همچنین می‌توانیم لیست بسته‌های موجود در مخازن را با استفاده از این دستور به روز­رسانی کنیم.

الگو: $ sudo apt-get <command_argument> <package_name>

مثال : $ sudo apt-get update

مثال : $ sudo apt-get install htop

مثال : $ sudo apt-get remove htop

شکل 1-49 به روز رسانی بسته اوبونتو با استفاده از sudo apt-get update را نشان می‌دهد. این دستور محل دانلود بسته­ها در سیستم محلی را به روز می‌کند.

شکل ‏1‑49: به روز رسانی مخزن نرم‌افزار اوبونتو

شکل 1-50 چگونگی نصب یک بسته را نشان می‌دهد. در اینجا ابزاری به‌نام htop که یک مرورگر فرآیند است را نصب می‌کنیم.

شکل ‏1‑50: نصب یک بسته روی اوبونتو

دستور sudo apt-get remove htop در شکل 1-51 نشان می‌دهد که چگونه یک بسته را حذف کنید. از گزاره remove در این دستور برای حذف استفاده می­کنیم.

شکل ‏1‑51: حذف کردن یک بسته در اوبونتو

شکل 1-52 نحوه نصب یک بسته محلی دبیان را با استفاده از دستور apt-get نشان می‌دهد. فایل محلی در همان مسیر ترمینال قرار دارد و نام فایل دبیان htop.deb است، بنابراین می‌توانیم از دستور زیر استفاده کنیم:

$ sudo apt-get install ./htop.deb

شکل ‏1‑52: نصب یک بسته دبیان در اوبونتو

4-1-17- dpkg –i : نصب یک بسته در اوبونتو

دستور dpkg راه دیگری برای نصب یک بسته دبیان است.

الگو: dpkg <command_arguments> debian_file_name

مثال : dpkg -i htop.deb

شکل 1-53 نتایج دستور dpkg فوق را نشان می‌دهد.

شکل ‏1‑53: نصب یک بسته دبیان در اوبونتو

4-1-18- reboot : راه‌اندازی مجدد سیستم

سیستم را با دستور reboot در ترمینال می‌توانیم راه‌اندازی مجدد کنیم (به شکل 1-54 نگاه کنید).

الگو: sudo reboot

دستور فوق بلافاصله سیستم را راه‌اندازی مجدد می‌کند.

شکل ‏1‑54: راه‌اندازی مجدد رایانه

4-1-19- poweroff : خاموش کردن سیستم

اگر می‌خواهید فورا سیستم را خاموش کنید، از دستور poweroff استفاده کنید (به شکل 1-55 نگاه کنید).

الگو: $ sudo poweroff

شکل ‏1‑55: خاموش کردن رایانه

4-1-20- htop : دیدن فرآیند ترمینال

htop یک مرورگر فرآیند در لینوکس است (به شکل 1-56 نگاه کنید). این دستور به صورت پیش فرض در سیستم نصب نشده است. شما باید آن را با استفاده از apt-get نصب کنید. این دستور برای مدیریت فرآیندها بسیار مفید است.

الگو: htop

شکل ‏1‑56: مرورگر فرآیند ترمینال

4-1-21- nano : ویرایشگر متن در اوبونتو

یک ویرایشگر متن مفید وجود دارد که هنگام کار در ترمینال می‌توانید از آن استفاده کرده و کدها را داخل ترمینال ایجاد کنید (به شکل 1-57 مراجعه کنید).

الگو: $ nano file_name

مثال : $ nano test.txt

شکل ‏1‑57: ویرایشگر متن در ترمینال

شکل 1-58 صفحه ی اجرا را نشان می‌دهد. در این ویرایشگر، می‌توانید کد خود را وارد کنید.

شکل ‏1‑58: ویرایشگر متن Nano در ترمینال

پس از اتمام کد، Ctrl + O را فشار دهید تا فایل ذخیره شود. از شما درخواست می‌شود که نام فایل را وارد کنید. شما می‌توانید نام فایل جدید را وارد کنید یا از یک نام موجود استفاده کنید. سپس دکمه Enter را فشار دهید تا ذخیره شود (به شکل 1-59 نگاه کنید).

برای خروج از ویرایشگر، Ctrl + X را فشار دهید. برای باز کردن دوباره فایل، از nano file_name استفاده کنید.

شکل ‏1‑59: ذخیره کردن یک فایل در ویرایشگر متن Nano در ترمینال

[36] هسته یا kernel یک برنامه رایانه­ است که هسته سیستم‌عامل رایانه بوده و کنترل کامل بر همه چیز در سیستم دارد.

[37] repositories